REGULAMIN KONKURSU „Odkrywam markę AgaMa”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa wymagane dane i warunki, które należy spełnić aby wziąć udział w konkursie. Decydując się na udział w konkursie, Uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Organizatorem konkursu jest AgaMa – Agnieszka Mędrzecka, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
  www.facebook.com/AgaMa.AgnieszkaMedrzecka
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski, oznacza to m.in. że tylko osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą brać udział w konkursie. Organizatorzy nie wysyłają nagród poza Polskę.
 5. Konkurs organizowany jest na stronie www.facebook.com/AgaMa.AgnieszkaMedrzecka za pośrednictwem platformy Facebook, w związku z czym wszelkie działania tak Organizatora, jak i uczestników nie mogą naruszać regulaminu platformy Facebook. Platforma ta w żaden sposób nie jest zaangażowana w organizację konkursu.
 6. Za wszelkie problemy techniczne związane z połączeniem internetowym czy działaniem Facebook-a Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z serwisu Facebook.
 8. Nad przebiegiem konkursu i jego organizacją czuwać będzie powołana przez Organizatora Komisja. Członkowie Komisji zostaną powołani przez Organizatora.
 9. Wszelkie zapytania można składać do Organizatora Konkursu za pomocą wiadomości prywatnych na platformie Facebook w czasie trwania konkursu.
 10. Reklamacje związane z organizacją Konkursu można składać w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu na adres agama.agnieszkamedzecka@gmail.com Decyduje data wysłania maila. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągi 21 dni.
 11. Reklamacja musi zawierać dane osobowe osoby składającej oraz powód i uzasadnienie jej złożenia.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

 1. W konkursie uczestniczyć może osoba pełnoletnia, która zgłosi swój udział w konkursie. Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje zapisy Regulaminu.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: “Kto to Twoim zdaniem powinien odkryć markę AgaMa i dlaczego?” oraz wskazać i oznaczyć osobę, o której mowa. Można również (choć nie trzeba) wskazać dodatkowe osoby, które Twoim zdaniem mogą być zainteresowana udziałem w zabawie. Odpowiedź i oznaczenie należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Z pośród osób, które odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz oznaczą osobę komisja konkursowa wspomniana w pkt. I.8 wybierze tą, która przedstawi najciekawszą odpowiedź, a jej twórczynię/cę nagrodzi prezentem w postaci rabatu w wysokości 150 zł na ofertę marki AgaMa lub bluzką z długim rękawem z oferty marki AgaMa (do wyboru).
 4. Udział w konkursie można wziąć tylko raz. Odpowiedzi nie można edytować. Dopuszcza się natomiast udzielnie odpowiedzi na pytanie zadane przez Organizatora konkursu.
 5. Tylko osoby, które spełnią wszystkie wymagane zadania będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.
 6. Konkurs trwa od 26 października do 28 października 2020 r. do 23.59
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 października 2020 r. na stronie www.facebook.com/AgaMa.AgnieszkaMedrzecka pod postem konkursowym.
 8. Zwycięzcę wyłoni powołana wcześniej Komisja, o której mowa w pkt. I.8.
 9. Nagrodą w konkursie jest:
 • rabat w wysokości 150 zł na ubrania z oferty marki AgaMa lub 1 bluzka z długim rękawem z oferty marki AgaMa (do wyboru)
 • Nagroda zostanie przyznane 1 uczestnikowi konkursu.
 1. Zwycięzca będzie mógł/a odebrać nagrodę osobiście w pracowni w Warszawie lub na dowolnie wybranych targach, w których uczestniczyć będzie Organizator.
 2. W przypadku nie skontaktowania się z Organizatorem we wskazanym wyżej terminie nagroda zostanie przekazana kolejnemu w kolejności laureatowi.
 3. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody nie ma jednak możliwości przeniesienia jej na inną osobę oraz wymienienia jej na ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, a co za tym idzie odmówić mu przyznania nagrody, jeśli ten:
 • naruszył zasady Konkursu i Regulaminu,
 • naruszył zasady Facebook-a,
 • w jakikolwiek sposób utrudnione będzie potwierdzenia tożsamości Uczestnika,
 • zostały naruszone prawa autorskie osób trzecich. III. DANE OSOBOWE
  1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celach:
 • realizacji Konkursu,
 • przyznania nagrody i odbioru nagrody.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe uczestniczenie w konkursie, a co za tym idzie odebranie ewentualnej nagrody czy rozpatrzenie reklamacji.

3. Organizator nie udostępnia danych Uczestników podmiotom trzecim. Jednakże w określonych sytuacjach ujawnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

4. Organizator jest administratorami danych osobowych Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Uczestnik konkursu posiada prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prostowania oraz uzupełniania danych,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania bądź usunięcia przez Uczestnika danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, co uniemożliwi otrzymanie przez Uczestnika nagrody w Konkursie.

7. W momencie rozstrzygnięcia konkursu oraz przekazania nagrody dane osobowe nie będą więcej przetwarzane oraz zostaną trwale usunięte.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków konkursu.
 2. W przypadku ewentualnych sporów obowiązują przepisy prawa lokalnego.